439_just_like_yesterday

m ớ i .& .c ũ . .

ơ hay . ngày mới cũ rồi
cơn mơ tiền sử ám lời cố nhân
rêu buồn trên mỗi ngón chân
buồn ai ngọ ngoạy
vọng ngân đường trường

chòng chành vồng sóng đại dương
buồm tưa cột rã đoạn trường một phen
hỏi nhau mượn chiếc hải bàn
đông tây nam bắc vô thường...
làm sao ?

mở ngày . khép một trời sao
lở dang lở dở chiêm bao sặc cười
câu thơ lặng xuống . bùi ngùi
lổn nha lổn nhổn chữ . vùi tro than

gọi thầm giữa cõi hỗn mang
hú nhau vạn dặm đời ngang dọc .
là...
... ban mai gióng giã chiều tà
tiếng chuông ai nguyện ai mà...
rối tinh !

yêu em xưa bất thình lình
chôn vào thiên cổ lại rình rập lên...


t h a n g t r a m