Tác Giả và Tác Phẩm                 <<< tìm >>>                 BÀI MỚI . muc luc . vàoTin Vui
Năm ngoái chúc huynh Sinh Nhật 18, năm nay thêm tuổi mới, chúc huynh Cao Nguyên tuổi 19 tràn đầy sức sống, sức sáng tác, và nhiều những ước vọng nha.

C h ú c m ừ n g S i n h N h ậ t t ư ơi h ồ n g đ ến h u y n h

TAX - August 17, 2012trả lời


Tin Vui
Ơn em thắp ngọn nến hồng
Rọi cho tuổi sáng sau tầng sương mê
Mai sau tuổi lại đi, về
Nhắc chừng em nhé, bộn bề sợ quên!

Cao Nguyêntrả lời


Tin Vui


[/img]trả lời


lên trên